Souhlas se zpracováním osobních údajů (GDPR)

V souladu s nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jako „GDPR“), a dalšími obecně závaznými předpisy, zejména ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, tímto společnosti Ing. Blanka Mázánková, sídlem V. Klementa 1227, Mladá Boleslav, 293 01, IČO 66061806, fyzická osoba zapsaná v živnostenském rejstříku, e-mail primamb.obchod@seznam.cz, tel. 326 321 492, adresa totožná se sídlem (dále jen „Správce“), uděluji souhlas se zpracováním mých osobních údajů, a to za níže uvedených podmínek.

1. Osobní údaje, které budou zpracovány

 • jméno a příjmení
 • poštovní adresa
 • e-mailová adresa
 • telefonní číslo
 • dodací adresa
 • IČ právnické/fyzické osoby – podnikatele
 • daňové identifikační číslo klienta
 • další údaje získané od zákazníka

2. Účel zpracování osobních údajů

Sběr informací Správcem je prováděn za účelem uzavření a realizace kupní či jiné uzavírané smlouvy Správce se zákazníkem, vymáhání práv z kupní či jiné uzavírané smlouvy Správce se zákazníkem, zasílání obchodních nabídek Správce a k marketingovým účelům. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu.

K vyřízení objednávky a výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Správcem jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt, případně další). Poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez jejich poskytnutí není možné smlouvu uzavřít či ji ze strany Správce plnit.

3. Doba zpracování osobních údajů

Zpracovatel je oprávněn uchovávat a archivovat veškeré osobní informace po dobu nezbytně nutnou k naplnění a realizaci kupní či jiné uzavírané smlouvy Správce se zákazníkem, pro vymáhání práv z kupní či jiné uzavírané smlouvy Správce se zákazníkem. Údaje, které je Správce povinen uchovávat a archivovat na základě obecně platných předpisů, a to zejména pro účely daňové či obdobné, vyplývající z obecných předpisů České republiky, uchovává po dobu v těchto předpisech stanovenou.

4. Odvolání souhlasu

S výše uvedeným zpracováním pro marketingové účely udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to buď písemným odvoláním zaslaným na adresu sídla Správce, nebo prostřednictvím elektronické pošty na e-mail Správce.

5. Osobní údaje ve vztahu k třetím osobám

Osobní údaje kupujícího může prodávající poskytnout třetí osobě, pouze a výlučně v rozsahu nutném pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy. Tímto zpracovatelem jsou pro Správce především tyto osoby: přepravní firmy, Česká pošta, splátkové společnosti, montážní firmy.

Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, i když je v současné době společnost nevyužívá.

6. Poučení

Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů a čl.13 nařízení Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR):

 • Máte právo vzít souhlas kdykoliv zpět. Tímto však není dotčena zákonnost zpracování Vašich osobních údajů před takovýmto odvoláním souhlasu.
 • Máte právo požadovat po Správci informaci, jaké Vaše osobní údaje zpracovává.
 • Máte právo požadovat po Správci vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů.
 • Máte právo vyžádat si u Správce přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, nebo jejich zpracování omezit.
 • Máte právo požadovat po Správci výmaz těchto osobních údajů.
 • Máte právo vznést námitku proti zpracování.
 • Máte právo na přenositelnost těchto údajů k jinému Správci.
 • Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje Subjektu údajů do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným než výše uvedeným třetím osobám, tudíž se tento souhlas nevztahuje na transfer údajů do zahraničí.
 • Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, nepověřil zpracováním osobních údajů žádného zpracovatele ani neurčil zástupce pro plnění povinností ve smyslu GDPR.

Zákazník prohlašuje, že byl Správcem řádně poučen o zpracování a ochraně osobních údajů, že výše uvedené osobní údaje jsou přesné a pravdivé a jsou Správci poskytovány dobrovolně a zcela svobodně.

Domnívá-li se zákazník, že Správce provádí zpracování jeho osobních údajů v rozporu se zákonem či GDPR, má právo požadovat vysvětlení nebo odstranění závadného stavu, jakož i právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ).

7. Uchovávání informací Správcem

Správce přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zajištění ochrany poskytnutých osobních údajů v PC úložištích i v písemné podobě. K těmto údajům mají přístup pouze Správcem pověřené osoby v souladu v souladu s tímto dokumentem.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 1. 1. 2021.