Obchodní podmínky pro prodej a dodávku zboží  

firmy Ing. Blanka Mazánková (Nábytek PRIMA), sídlem tř. Václava Klementa 1227, Mladá Boleslav 29301, IČO: 66061806, zapsané v živnostenském rejstříku
 (dále jen „prodávající“)

I.    ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1.         Tyto obchodní podmínky (dále jako „OP“) upravují práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z kupních smluv uzavřených v provozovně prodávajícího mezi prodávajícím a kupujícím. Prodávající neprovozuje e-shop.

2.         Tyto OP tvoří nedílnou součást kupní smlouvy, stejně jako Reklamační řád. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před zněním OP. Kupující má možnost se s plným zněním OP seznámit před uzavřením smlouvy v provozovně spotřebitele či na internetové stránce www.nabytek-prima.cz. Vztahy zde neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v aktuálním znění (dále jen jako „občanský zákoník“), a dalšími platnými předpisy českého právního řádu.
3.         Pro účely OP se považuje za spotřebitele každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s prodávajícím nebo s ním jinak jedná (dále jen „spotřebitel“). Není-li kupující spotřebitelem, řídí se vztahy mezi ním a prodávajícím, které nejsou upraveny OP nebo kupní smlouvou, občanským zákoníkem, přičemž podle § 2158 odst. 1 občanského zákoníku platí, že se ustanovení § 2158 až § 2174 občanského zákoníku, jakož i úprava zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, nepoužijí.
4.         Kupující bere na vědomí, že všechny rozměry uvedené u konkrétního zboží jsou uvedeny s možnou odchylkou v rámci přípustné tolerance stanovené příslušnými normami ČSN.
5.         Prodávající neodpovídá za vadu zboží, kterou způsobí kupující, který zboží zakoupil jako spotřebitel, užíváním tohoto zboží při výkonu své podnikatelské činnosti nebo samostatného povolání.

II.    UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY, NEMOŽNOST PLNĚNÍ

1.         Kupní smlouva je uzavřena okamžikem jejího podpisu oběma smluvními stranami a je pro ně právně závazná. Kupující je povinen se před podpisem smlouvy seznámit s OP a Reklamačním řádem. U zboží, které je kupujícím odebíráno přímo z prodejny prodávajícího bez objednání, dochází k uzavření kupní smlouvy okamžikem zaplacení kupní smlouvy a převzetím zboží.
2.         Na základě vzájemného souhlasu není vyloučena dohoda smluvních stran o uzavření kupní smlouvy v jiné než písemné formě.
3.         Kupující je povinen sdělit prodávajícímu správné a pravdivé údaje nezbytné pro uzavření a splnění kupní smlouvy. Uvede-li kupující smyšlené, nesprávné či jinak nepravdivé údaje, je prodávající oprávněn kupní smlouvu s kupujícím neuzavřít.
4.         Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží úplným zaplacením kupní ceny zboží. 
5.         Závazek prodávajícího dodat zboží dle kupní smlouvy zcela či zčásti zaniká, pokud se stal zcela či zčásti nesplnitelným (např. z důvodu vyčerpání skladových zásob, ukončení výroby nebo dodávek zboží, nebo v důsledku působení vyšší moci), příp. došlo-li nedopatřením ke zjevné chybě v ceně zboží (tj. cena je zjevně jiná, než je cena pro tento typ a jakost zboží obvyklá). Prodávající je povinen bez zbytečného odkladu informovat kupujícího o nemožnosti splnění závazku a sjednat s ním způsob vrácení kupní ceny zaplacené kupujícím za zboží, které nelze dodat. 

6.         V případě, že zboží, které je předmětem kupní smlouvy, bylo specifikováno na základě podkladů dodaných kupujícím (např. rozměry) nebo třetí osobou a kupující je akceptuje, jako by je dodal sám, prodávající není odpovědný za nevyhovující parametry zboží dodaného v souladu s kupní smlouvou.

III.    KUPNÍ CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1.         Ceny zboží jsou smluvní a jsou uváděny včetně DPH, není-li vysloveně uvedeno jinak. Ceny zboží nezahrnují doplňkové služby prodávajícího, jako montáž či náklady na manipulaci a dodání zboží. Tyto služby jsou účtovány zvlášť.
2.         Prodávající je v případě koupě zboží, které nebude převzato kupujícím při uzavření kupní smlouvy, oprávněn požadovat po kupujícím zaplacení části kupní ceny zboží nebo služby (dále jen „záloha“) ve výši 30 % z celkové kupní ceny, není-li v kupní smlouvě ujednáno jinak. U zboží na zakázku, příp. jakkoliv upravovaného proti standartní nabídce může prodávající po kupujícím požadovat zálohu ve výši ve výši 50 – 80 % z kupní ceny zboží. V případě částečného plnění prodávajícím, kdy je složená záloha zcela či zčásti použita na úhradu tohoto částečného plnění, je prodávající oprávněn požadovat další zálohu na dosud nedodané zboží.

3.         Dodací lhůta začíná běžet až okamžikem, kdy kupující uhradí prodávajícímu plnou výši zálohy. Zbylou část ceny uhradí kupující před převzetím zboží či v jiném dohodnutém termínu.
4.         Prodávající není povinen zboží kupujícímu předat, dokud nedojde k plnému uhrazení kupní ceny. Pokud je kupní cena či její část placena převodem na účet, prodávající je povinen zboží předat až po jejím připsání na účet prodávajícího.

5.         Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat, není-li v podmínkách pro poskytnutí slevy výslovně uvedeno jinak.

6.         Je-li kupujícímu poskytnuta expoziční sleva na zboží vystavené na prodejně prodávajícího a tato informace je uvedena na potvrzení o koupi či dodacím listu, bere kupující na vědomí, že mu byla sleva poskytnuta z důvodu možného výskytu vad spojených s vystavením a předváděním zboží zákazníkům prodávajícího (např. odřené dřevo, vytažená látka, prosezená pěna sedáku). Akceptací této slevy se kupující vzdává práva tyto vady reklamovat.

7.         Vznikne-li prodávajícímu povinnost vrátit kupujícímu kupní cenu, případně jiné peněžité plnění poskytnuté kupujícím prodávajícímu v souvislosti s kupní smlouvou, je prodávající oprávněn započíst si proti tomuto dluhu své pohledávky za kupujícím, které mu vznikly vůči kupujícímu na základě kupní smlouvy, jíž se týká vracené peněžité plnění.

8.         Prodávající nabízí zpoplatněné doplňkové služby od zhotovení grafického návrhu po manipulaci se zbožím a jeho uskladnění. Tyto služby nejsou součástí kupní smlouvy a jsou poskytovány samostatně. Pokud byla tato služba kupujícímu již poskytnuta (např. hotový grafický návrh) či již není možné ji bezplatně zrušit (např. objednání externích osob na stěhování), zaplacená cena této služby se kupujícímu nevrací.

IV.    DODÁNÍ ZBOŽÍ

1.         Místem dodání zboží je provozovna prodávajícího, ve které byla kupní smlouva uzavřena, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
2.         Prodávající není povinen vydat zboží kupujícímu před uhrazením celé kupní ceny. 
3.         Při osobním odběru zboží na provozovně bude zboží kupujícímu předáno na základě předložení dokumentů, které jednoznačně specifikují typ předmět koupě a prokazují zaplacení celé kupní ceny. Prodávající neodpovídá za předání zboží nepověřené osobě, pokud se prokázala odpovídajícími dokumenty.
4.         Nepřevezme-li si kupující zboží, které pro něj bylo v souladu s kupní smlouvou připraveno k převzetí v provozovně prodávajícího, do patnácti pracovních dnů ode dne, kdy jej prodávající vyzval k odběru zboží, je prodávající ode dne následujícího od šestnáctého dne oprávněn po kupujícím požadovat úhradu za uskladnění zboží ve výši 100 Kč denně až do dne odebrání zboží, anebo do dne zániku kupní smlouvy, nebude-li domluveno jinak.
5.         Pro účely doručování zboží na adresu mimo provozovnu prodávajícího kupující souhlasí s předáním údajů týkajících se jeho osoby dopravci v rozsahu nezbytném pro řádné doručení zboží.
6.    Kupující je povinen poskytnout prodávajícímu veškerou součinnost a informace nezbytné k řádnému dodání zboží na místo dohodnuté stranami. Neposkytne-li kupující součinnost nezbytnou k řádnému doručení zboží, bude nedoručené zboží vráceno do provozovny prodávajícího. Opakované doručení i případné uskladnění bude zpoplatněno.
7.    Neodebere-li si kupující, který k tomu byl prodávajícím řádně vyzván, zboží v provozovně prodávajícího, ani neposkytne nezbytnou součinnost k jeho doručení, je prodávající oprávněn po uplynutí deseti kalendářních dnů od posledního dne lhůty určené ve výzvě k odebrání zboží od kupní smlouvy odstoupit a požadovat na kupujícím uhrazení smluvní pokuty ve výši odpovídající 30 % z kupní ceny zboží, které si kupující včas neodebral. Prodávající je oprávněn svou pohledávku ze smluvní pokuty započíst proti pohledávce kupujícího na vrácení složené zálohy. Pokud bylo zboží upravováno podle přání kupujícího a jedná se tudíž o atyp (např. rozměry, dezén či látka standardně nenabízené výrobcem), kupující uhradí smluvní pokutu ve výši 100 % kupní ceny zboží.
8.    Kupující je povinen při převzetí zboží řádně zkontrolovat, zejména neporušenost obalu zboží, zda zboží není zjevně poškozeno a zda dodávka není neúplná (chybějící balení, balík). V případě porušení obalu a jiném viditelném poškození je kupující oprávněn požadovat kontrolu stavu zboží a poškozené zboží není povinen převzít. Při zjevné neúplnosti dodávky (chybějící balení, balík) je kupující povinen zboží převzít. Při převzetí takového zboží je kupující povinen popsat rozsah porušení nebo poškození obalu, poškození zboží nebo chybějící zboží (počet balíků) na dodacím listě. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že obal zboží byl neporušen a dodávka byla úplná, není-li přímo na dodacím listě uvedeno jinak.
9.    Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího převzetím zboží. 
10.    Kupující má právo dle zákona č. 477/2001 Sb., o obalech, ve znění pozdějších předpisů, vrátit obalový materiál, prokazatelně náležející k dodanému zboží v provozovně prodávajícího. Nevyužije-li kupující této možnosti, je povinen zajistit na své náklady likvidaci obalu.

 

V.    PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

1.         Práva a povinnosti související s právy z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a rovněž ustanoveními § 2161 až § 2174 občanského zákoníku). Prodávající odpovídá za to, že dodávané zboží má vlastnosti uvedené v kupní smlouvě a je bez vad.
2.         Podrobnější informace jsou uvedeny v Reklamačním řádu, který tvoří nedílnou součást těchto OP a je k dispozici v provozovně prodávajícího a na internetových stránkách www.nabytek-prima/

3.         Nábytek, který je prodáván podle vzorků vystavených v provozovně prodávajícího nebo dle vzorníků zde dostupných, může mít odlišnosti v tónech barev dle tolerance výrobce nebo struktuře přírodních materiálů.

VI.    ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY, ODSTUPNÉ

1.    Od kupní smlouvy uzavřené v provozovně prodávajícího je možné odstoupit pouze ujednají-li si to prodávající a kupující, nebo pro podstatné porušení smlouvy (§ 2002 občanského zákoníku).
2.    Kupující je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy za podmínek stanovených zákonem.
3.    Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy za podmínek stanovených zákonem a dále v případě naplnění čl. IV bodu 7. těchto OP.
4.    Prodávající umožní kupujícímu zrušit kupní smlouvu nebo její část, jejímž předmětem je zboží, které není v den uzavření kupní smlouvy skladem u prodávajícího, zaplacením odstupného ve výši 30 % z kupní ceny zboží dotčeného zrušením smlouvy nebo její části. Uplatní-li kupující písemně právo zrušit kupní smlouvu zaplacením odstupného, kupní smlouva se ruší doručením takového zrušení prodávajícímu a uhrazením odstupného. Kupující není oprávněn zrušit kupní smlouvu nebo její část týkající se zboží, které již bylo kupujícímu dodáno nebo v případě, že už prodávajícímu nebo jeho dodavateli vznikly prokazatelné náklady spojené s výrobou a dodáním objednaného zboží. Prodávající je oprávněn započíst pohledávku na odstupné proti pohledávce kupujícího na vrácení složené zálohy, příp. na úhradu dalších prokazatelně vzniklých nákladů ve smyslu tohoto odstavce. Ustanovení § 1992 věta druhá občanského zákoníku se nepoužije.

5. U zboží na zakázku nebo jakkoliv upravovaného oproti standardu dodavatele nelze od kupní smlouvy odstoupit.

VII.    OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

1.    Osobní údaje, které kupující poskytne prodávajícímu v souvislosti s uzavřením a plněním kupní smlouvy, je prodávající oprávněn zpracovávat na základě oprávněného zájmu (tzn. bez souhlasu kupujícího) v rozsahu nezbytném ke splnění kupní smlouvy uzavřené s kupujícím včetně dodání a doručení zboží, případné montáže zboží a uplatnění práv z odpovědnosti za vady, či v rozsahu nezbytném k provedení opatření před uzavřením kupní smlouvy, které si vyžádal kupující.
2.    Uzavřením kupní smlouvy dává kupující souhlas se zpracováním osobních údajů v souladu s GDPR. Bližší informace jsou uvedeny v dokumentu „Souhlas se zpracováním osobních údajů“, dostupném v provozovně prodávajícího či na internetových stránkách www.nabytek-prima.cz/

VIII.    MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ

1.    K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je příslušná Česká obchodní inspekce se sídlem Štěpánská 567/15, PSČ 120 00, Praha 2. Bližší informace o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů jsou dostupné na internetových stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz.
2.    Kupující (spotřebitel) má rovněž právo zahájit mimosoudní řešení sporu online prostřednictvím platformy ODR dostupné na webové stránce https://ec.europa.eu/consumers/odr. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 524/2013, dostupným na webové stránce https://evropskyspotrebitel.cz/.

IX.    ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1.    Kupní smlouva a veškerá práva a povinnosti s ní související se řídí právem České republiky. Kupní smlouva se uzavírá v českém jazyce.
2.    Zánik závazků z kupní smlouvy se nedotýká práva na splnění již vzniklých závazků a dluhů, smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti ani jiných ujednání, která mají vzhledem ke své povaze zavazovat smluvní strany i po zániku závazků z kupní smlouvy, zejména ujednání o způsobu řešení sporů. Byl-li dluh z kupní smlouvy zajištěn, nedotýká se zánik závazků z kupní smlouvy ani zajištění dluhu.
3.    Prodávající je oprávněn tyto OP jednostranně měnit. Změnou OP nejsou dotčena práva a povinnosti vyplývající z kupních smluv uzavřených před nabytím účinnosti takové změny.
4.    Tyto OP jsou účinné od 1. 1. 2021 a vztahují se na kupní smlouvy uzavřené počínaje tímto dnem.